Les bastides d’alumini són unes estructures que presenten principalment un avantatge, el pes de les peces que es necessiten per al seu muntatge. Una bastida d’alumini homologada és una estructura auxiliar molt lleugera. Això permet fer treballs en alçada d’una forma còmoda i segura, a més de la possibilitat de ser mòbil. Les bastides Layher, i el seu procés de muntatge, s’ajusten a la normativa europea DIN EN-1004 per a la concepció i dimensió de les escales portàtils.

Tipus de bastides d’alumini

A continuació t’expliquem alguns dels tipus de bastida d’alumini que existeixen en el mercat.

Torres mòbils

Hi ha diversos tipus d’estructures de bastides, classificades per les seves dimensions, alçada i amplitud. El més usat, sens dubte, és la torre mòbil. Aquest tipus de bastida s’adapta a la majoria de treballs i permet un fàcil accés, tant a parets com a sostres. La torre mòbil és fàcil de moure gràcies al seu poc pes, i un cop es col·loca al nou lloc de treball, segons l’alçada de la torre, es col·loquen uns estabilitzadors per a més seguretat. Aquests estabilitzadors són, principalment, unes diagonals que van ancorades a la bastida i es recolzen a terra. No obstant això, aquesta estructura no es pot utilitzar per treballar en escales o grans desnivells.

Torre cifa o plegable

Una de les modalitats de les torres mòbils és la bastida d’alumini Cifa o bastida plegable. És una estructura d’alumini plegable. Un cop desplegada, es converteix en una planta duna torre mòbil, i simplement requereix de la col·locació duna plataforma a lalçada necessària. A més, compta amb la possibilitat de pujar, fins i tot, un pis d’alçada. La torre Cifa és ideal per a treballs a poca alçada, i presenta grans avantatges a l’hora del seu muntatge i emmagatzematge.

Torre fixa

Les bastides d’alumini també poden ser estructures fixes i es fan servir, sobretot, per a treballs en alçada puntuals. Gràcies a la lleugeresa d’aquestes estructures, són molt útils quan cal fer un gran arranjament, o pujar les peces a mà per una escala. A més, les torres d’alumini poden salvar desnivells importants, sempre que siguin bastides fixes i el treball a fer aquest focalitzat en una zona reduïda. Aquestes estructures fixes van ancorades a la paret i això els permet assolir altures més grans que a les estructures mòbils.

avantatge bastida alumini

Mesures i usos de les bastides d’alumini

Els sistemes de bastiment de Layher presenten unes mesures concretes. Actualment, hi ha dues mesures de llarg i dues més d’amplada. Les dues mides de llargària són 1,80 i 2,85 metres, mentre que d’amplitud són 0,75 o 1,5 metres. Segons l’amplitud que escolliu, heu de disposar d’una o dues plataformes de treball.

Normalment, les torres mòbils més estretes s’usen per a treballs a parets, com poden ser pintures o canalitzacions. Tot i això, les torres mòbils amples són perfectes per a treballs en sostres o per a patis interiors. La gran versatilitat daquestes estructures permeten accessibilitat per treballar en qualsevol punt de la paret. Sempre que la superfície sigui uniforme i ens doni estabilitat.

Alçades de treball permeses en una bastida d’alumini homologada

Segons la mida que tingui la plataforma, la torre mòbil podrà arribar a una altura determinada.

  • Bastides de 1,80 metres de llarg, podran arribar a una alçada de 8,6 metres comptant amb el peu i la barana de seguretat. Això ens permet una alçada de treball de 10 metres.
  • Bastides de 2,85 metres de llarg, arribarien fins als 11,6 metres d’alçada de plataforma. Cosa que ens permetria treballar sense problemes a uns 13 metres, segons la normativa.

La normativa indica que a partir dels 3 metres d’alçada aquestes torres mòbils han de portar els estabilitzadors extensibles. Els quals seran muntats, un cop s’hagi col·locat la bastida al lloc desitjat. A més dels estabilitzadors, les rodes d’aquestes bastides d’alumini donen molta estabilitat i presenten frens manuals. D’aquesta manera, en cas que la torre estigui en un lleu pendent, es pot equilibrar graduant les rodes i així la bastida quedaria perfectament alineada pel que fa al terra.

Àmbits d’ús de la bastida d’alumini

Les bastides d’alumini s’utilitzen sobretot en treballs amb superfícies planes, on moure o empènyer la torre mòbil no presenta una gran dificultat. Per exemple, és molt comú fer-lo servir en naus o grans magatzems, on el terra està pavimentat i és llis.

Quan es tracta de moure la torre mòbil sobre terra o gespa, es fa servir un tipus de roda plana. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la roda no s’enfonsi i impossibiliti moure-la d’una banda a l’altra. Principalment, aquest inconvenient se sol trobar a jardins o rodalies d’una casa, per exemple.

Ara, ja coneixes una mica més els avantatges de fer servir bastides d’alumini, els tipus i les funcions.

bastidesAvantatges de les bastides d’alumini