Necessites informació sobre les bastides homologades, oi? Doncs som-hi!.

L’homologació de la bastida és la certificació que assegura la seva qualitat i la seva seguretat. És imprescindible fer servir bastides homologades perquè els professionals que les utilitzin ho facin amb total seguretat. Els estàndards que s’exigeixen són molt rigorosos perquè són elements clau del qual depenen vides humanes.

Quin procés segueix l’homologació d’una bastida?

Per a fer qualsevol treball en altura, la necessitat legal de muntar una estructura de bastida es fa evident, i amb això, que aquesta estructura de bastida compleixi rigorosament amb tots els estàndards de seguretat requerits. Els treballadors que facin servir la bastida hauran de complir unes directrius de seguretat i assegurar-se que l’estructura estigui homologada degudament.

Les bastides homologades són necessàries en els treballs que requereixin estar en altura, en totes les seves modalitats tant si són fixos o mòbils. Només podran estar capacitades les bastides degudament homologades per unes concretes institucions supervisores.

Per a superar el procés d’homologació, les bastides han de passar unes comprovacions en els seus respectius elements, des de les escales d’accés a l’estructura a les baranes de seguretat. Es mesura la distància entre les barres, la resistència de l’estructura en relació a la plataforma i l’estabilitat donada per tota l’estructura.

L’estructura de bastida ha de passar una sèrie de proves per a aconseguir la seva certificació. Aquestes proves tracten sobre resistència, deformació i suport de la càrrega. D’aquesta manera es certifica la fiabilitat de l’estructura. Si es supera la prova, aquesta estructura rebrà el certificat d’homologació.

Aquest reconeixement servirà com a garantia oficial que aquesta estructura de bastida té fiabilitat i pot ser utilitzada amb seguretat. El client ha d’exigir al proveïdor els resultats de la certificació de l’homologació degudament verificats. Això també inclou a la venda de segona mà, en la qual el comprador està obligat a la verificació de la pròpia bastida en venda, ja que les homologacions de bastides tenen data de caducitat.

bastides homologació

Què fer quan caduca l’homologació de la bastida?

Poden sorgir dubtes respecte a quin camí cal prendre en el moment en què l’homologació de la bastida que posseïm caduca. I la solució és aparentment fàcil: cal tornar a homologar-la.

De fet, és obligatori acudir als organismes especialitzats en homologacions amb freqüència, amb l’objectiu que les capacitats de la bastida siguin verificades i sotmeses a les proves corresponents. Les proves serveixen per a confirmar que la bastida continua sent apta per al seu futur ús i determinen també el temps. Sense aquesta verificació la bastida no obtindrà la seva homologació de seguretat.

Legalitat i bastides homologades

Totes les bastides homologades han de complir amb els requisits del Reial Decret 1215, de 1997, “Disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball”, recollit en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals d’Espanya.

Aquest document jurídic regula les condicions en què la bastida ha de situar-se per a realitzar un apte pla de muntatge i de desmuntatge, certificar que el personal que l’utilitzi ha rebut una formació per al seu ús, i el manteniment que ha de realitzar-se en relació a l’estructura de bastida.

Si es compleixen tots aquests requisits legals, es podrà afirmar que la bastida que ha seguit aquest procés, és una bastida segura i, per tant, podrà ser homologada.

construccióBastides homologades, tot el que necessites saber