Malgrat totes les millores en prevenció de riscos laborals i esforços que puguem dedicar, cal tenir en compte que els accidents en el lloc de treball és impossible erradicar-los. I, quan es tracta de treballs en altura, cal donar molta rellevància als equips de protecció individual o EPIS.

Què són els EPIS?

Els EPIS són tots aquells elements de seguretat que només actuen per a l’individu que els està utilitzant. Són la primera barrera entre el treballador i el possible risc. Quan parlem de EPIS sempre pensem en el casc, els guants, les ulleres de protecció o l’armilla. Per quan parlem de treballs en altura, l’arnès i el ganxo són també indispensables. Treballar sobre la bastida és perillós fins i tot per a la persona més experimentada.

Tots els equips de protecció han d’anar acompanyats de les instruccions d’ús i manteniment. Així com també ha de comptar amb un distintiu CE, que significa que el seu producte compleix amb la legislació europea d’harmonització aplicable.

Com han de ser els equips de protecció individual?

Els EPIS que s’usen en treballs en altura han de ser fabricats de materials resistents, però alhora lleugers, que permetin la realització del treball de manera fàcil i sense augmentar la càrrega en excés.

Com s’ha comentat anteriorment, han de ser equips homologats i que tinguin el logotip de la Unió Europea (CE).

Les subjeccions i connectors han de ser revisats periòdicament per a evitar deterioracions i tots els elements de seguretat han de ser compatibles.

També cal usar el dispositiu adequat per a cada tipus de treball, i per a això, el treballador ha de conèixer bé el treball a realitzar i el funcionament dels diferents EPIS. No tots els ganxos serveixen per a tots els treballs, per exemple.

Els EPIS han de ser visibles per a altres persones, amb colors cridaners.

EPIS treballs altura bastida

Com s’ha de realitzar el manteniment dels EPIS?

No serveix de res un equip de protecció si no està en bon estat, i per a això cal realitzar el manteniment i no posar en perill la seva integritat i capacitat de protecció. Cada equip té uns requeriments perquè el seu manteniment sigui l’adequat.

L’emmagatzematge d’aquests equips ha de ser exclusiu per a aquests, ben senyalitzats, per a disposar d’ells en el moment. També cal disposar de recanvis homologats i compatibles per a poder continuar fent servir els equips.

És de gran importància que cada persona faci servir un dispositiu propi i no es comparteixi, per a tenir més control del manteniment i per raons higièniques.

Els equips de protecció tenen una data de caducitat i una vegada arribada la data no poden seguir-se usant, encara que no hagin sofert cap accident.

Quan un equip sofreix un accident, cal substituir-lo immediatament, encara que no sembli que hagi sofert cap mal. Cada EPI té les seves pròpies normes de manteniment que cal seguir al peu de la lletra. Per exemple, la majoria d’arnesos no es poden rentar, i els que es poden rentar, és amb un detergent específic i a una temperatura especifica.

Responsabilitats en la implantació de EPIS

L’empresari té la responsabilitat de determinar qui ha d’usar els equips de protecció, i quins equips cal usar, seguint la normativa. A més, ha de proporcionar els equips de protecció als treballadors que desenvolupin un treball que el requereixi i de manera gratuïta.

També és l’encarregat de supervisar l’ús correcte dels equips perquè aquests tinguin una vida útil més extensa.

En relació al treballador, les seves obligacions són l’ús correcte dels equips de protecció, seguint les instruccions que les acompanyen.

En cas que hi hagi un accident i que algun equip sofreixi un cop o calgui reposar, haurà d’informar els seus superiors immediatament.

Els equips de protecció individual han passat a ser un element indispensable en molts llocs de treball, i han ajudat a la disminució d’accidents i sobretot al fet que aquests no tinguin conseqüències tan importants. Encara que cal tenir en compte que no està tot el treball fet, s’ha de conscienciar a tothom de la importància de l’ús correcte d’aquests equips i de parar esment al seu manteniment i cura.

En Amuc, S.A. som especialistes en el lloguer i maquinària per a la construcció i som plenament conscients de la importància dels EPIS en qualsevol projecte de construcció, sense importar si és gran o petit.

bastidesLa importància dels EPIS en els treballs de bastida