La normativa que actualment és present per a fer els treballs en altura és totalment diversa i poc centralitzada. Es divideix en diferents classificacions sobre matèries diferents que tractarem en aquest article. Per a començar, haurem d’atenir-nos a l’ordre jeràrquic legal, a partir de confirmar com té més obligació de compliment i com es tracta d’una recomanació, sempre basant-nos en solucions que facin costat a la seguretat en els treballs d’altura.

Llei de PRL 31/1995: La Llei que regeix els treballs en altura

La llei que regeix els treballs en altura és la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 31/1995, del 8 de novembre de 1995. Aquesta Llei explica diferents temàtiques relacionades amb la PRL, en la qual destaquem l’article 15, que tracta sobre els principis de l’acció preventiva, l’article 17, que tracta sobre els equips de treball i mitjans de protecció, l’article 18, que es parla sobre l’acció del treballador referent a aquesta matèria, l’article 19, que parla sobre la formació dels treballadors que realitzessin aquesta activitat, i finalment l’article 29, que tracta sobre les obligacions dels treballadors quan fan treballs en altura.

Reials decrets 2177/2004, 773/1997, 1215/1997 i 1627/1997

L’aplicació dels Reials decrets en els treballs en altura amb risc real d’accident per caiguda es pren com a necessària a partir de les disposicions de seguretat que s’expliquen. Inicialment, el RD 2177/2004, que modifica el RD 1215/1997, estableixen les disposicions mínimes que tracta sobre la matèria de seguretat en treballadors, i també tracta sobre la matèria de salut, en què formarà als treballadors en matèria de treballs temporals.

En aquest RD se’ns indiquen les disposicions relatives a l’ús dels equips de treball, en què destaquen les legislatures sobre la utilització d’escales de mà, de la utilització de la bastida i sobre les tècniques d’accés i de posicionament mitjançant rodes.

El RD 773/1997 del 30 de maig, explica les disposicions de seguretat i salut relatives als usos dels equips de protecció individual.

Finalment, el RD 1627/1997 del 24 d’octubre, estipula les disposicions mínimes de seguretat i salut que cal tenir en compte per als treballs en altura que es realitzen en les obres de construcció.

normes treballs en altura

Les normes en treballs en altura

Les normes UNE són les regles que es tenen en compte per a tractar els mínims de qualitat dels equips de treball. Destaquen els sistemes anticaiguda i els seus components, les eines de treball i equips de protecció, que són dissenyats a mètodes d’assaig conforme a les normes europees que s’adaptessin posteriorment a la normativa espanyola.

És recomanable seguir aquesta normativa per a garantir que la prevenció de riscos per caiguda en l’àmbit de seguretat dels treballs en altura es realitza de manera eficient. Destaquen les UNE-EN 795:2012, per a protecció individual contra caigudes i dispositius d’ancoratge, posteriorment ratificada per la AENOR a la fi de 2012. Entre elles, destaquen les UNE-EN795/A, sobre punts d’ancoratge, les UNE-EN795-B sobre ancoratges mòbils, les UNE-EN795/C, que tracten de l’ús de línies de vida permanents, les UNE-EN795/D, que explica l’ús de línies de vida de raïl, i finalment, les UNE-EN795/E, que estipula el pes mort.

També, hem de comptar amb la UNE-EN 353, que explica l’ús dels equips de protecció individual a partir de la utilització de línies de vida verticals.

Sobre la matèria de la seguretat de les màquines, ens trobem amb la UNE-EN ISO 14122:2017, que tracta sobre quins mitjans d’accés fix i requisits generals d’accés cal triar, les estipulacions sobre plataformes de treball, passarel·les, escales, escales amb graons, guardacuerpos i les escales fixes.

Responsabilitat Penal

La legislació que tracta el raonament punitiu legal en matèria de seguretat laboral en l’àmbit de les activitats de treballs en altura és, en primer lloc, la Llei orgànica 10/1995 de 23 de novembre del Codi Penal, a partir dels articles 195, 311, 314, 316 i 318.

És responsabilitat de l’empresa, garantir i assegurar la instal·lació de les proteccions individuals i col·lectives per a disminuir o aconseguir evitar el risc de caiguda en els treballs en altura. També, a continuació, el fabricant ha de fomentar la comercialització d’uns EPIS que compleixin amb els mínims de seguretat i salut.

El treballador requereix l’ús correcte dels EPIS, i en el cas que aquests no estiguin en les condicions que es requereix per a la seva utilització, informar el seu supervisor o encarregat.

 

A AMUC, com a empresa dedicada al lloguer de bastides i maquinària, som especialistes en normatives relacionades als treballs en altura.

bastidesLa legislació espanyola en matèria de treballs en altura