La seguretat laboral ha passat a ser uns dels punts clau i de més rellevància en els últims anys. L’ús d’EPIS està completament controlat i regulat per la UE, però també existeixen una sèrie de normes per a evitar que els equips de protecció individual hagin d’arribar a fer la seva funció. Es tracta de la prevenció de riscos laborals o, en les seves sigles, PRL.

Gràcies a l’estudi de la física, s’ha aconseguit una millora notable en el desenvolupament de tècniques o materials orientats a la PRL

A partir de quina altura s’entenen unes labors com a treballs en altura?

Qualsevol activitat desenvolupada en diferents plans, a partir dels dos metres d’altura del peu del treballador al terra, és considerada treball en altura. Com podràs entendre, una gran quantitat de labors en un projecte de construcció, ja sigui gran o petit, es duen a terme a altures molt superiors als dos metres.

En aquest punt, els EPIS i sobretot, les normes de prevenció de riscos laborals en treballs en altura, entren en joc. El més important, és garantir la seguretat dels treballadors i de qualsevol persona externa a l’obra, que es pogués veure afectada.

De qui és la responsabilitat?

La pròpia Llei 31/95 ens indica que és el propi empresari el responsable de garantir la seguretat i salut dels seus treballadors en tots els aspectes del seu treball.

L’empresari és qui identificarà els treballs en altura, ja sigui en el propi recinte de l’empresa o desenvolupant l’activitat fora. Ha de preveure aquest tipus de treballs amb anterioritat per a tasques de manteniment, reparació o muntatge. També ha d’exposar al risc al menor nombre de treballadors possible.

L’empresari sempre haurà de respectar la legislació vigent en relació a treballs en altura, protegir els seus treballadors amb els equips de seguretat tant individuals com col·lectius pertinents, formar a aquests treballadors degudament i assegurar unes condicions adequades per al desenvolupament de l’activitat en altura.

treballs en altura

Mesures preventives

Aquestes són algunes de les mesures més importants de prevenció de riscos laborals per a treballs en altura:

  • L’accés a aquest tipus de treballs ha d’estar restringit a aquells treballadors que tenen la formació corresponent i que mostren unes aptituds físiques adequades.
  • S’ha de disposar de mesures de seguretat col·lectives, com baranes o línies de vida. Cada treballador ha de disposar dels seus equips de protecció individual en òptimes condicions i amb l’etiqueta CE, conforme la normativa europea.
  • Cal tenir un pla d’emergència, en cas d’accident.
  • Quan es treballa en altura, en cap cas pot haver-hi un treballador sol, sempre ha d’estar acompanyat del recurs preventiu, que ha de controlar el desenvolupament de l’activitat.

Mesures preventives en el muntatge de bastides

Quant al nostre sector es refereix, el principal risc de treballar en altura és sens dubte el risc de caiguda, però també el perill que pugui caure material des de la part superior al carrer. Per a evitar possibles accidents, s’ha de senyalitzar la zona de treball, ja sigui amb cartells, abalisant la zona de risc, fins i tot tallar el pas dels vianants.

Quan es tracta de pujar i baixar el material fins a l’altura del muntatge, s’ha de realitzar amb corrioles i cordes resistents. A més, el material ha de ser degudament lligat al ganxo amb tancament de seguretat.

Quant als treballadors, han d’anar degudament equipats amb els equips de protecció individual. L’arnès és l’equip estrella per a desenvolupar la nostra activitat de manera segura. També cal portar casc, guants, armilla i botes amb sola antilliscant. Un altre element fonamental és el portaeines, per a evitar qualsevol caiguda de material al buit.

A més de portar tots els EPIS, el treballador ha de desenvolupar el seu treball de manera correcta i eficient, sense exposar-se al risc de caure. Ha de comprovar que les sabates no tinguin restes de productes relliscosos en la sola, com greix per exemple. Cal assegurar-se que el material muntat no té desperfectes i pot acoblar-se perfectament a la resta de la bastida. I el més important, fer servir el sentit comú per a no cometre errors innecessaris que puguin provocar accidents.

 

Ara ja coneixes els principis de la prevenció de riscos laborals en treballs en altura. Segueixes ja totes aquestes mesures de seguretat?

bastidesPrevenció de riscos laborals en treballs en altura